کفش طبی

سن مراجعه به مراکز توانبخشی ۳۰ سال کاهش پیدا کرد

درمان دردهای اسکلتی عضلانی

امید به آینده با فناوری‌های جدید توانبخشی

کاهش سن ابتلابه دردهای عضلانی از ۶۰ به ۳۰ سال

پایین آمدن سن ابتلابه بیماری های مفاصل

یک نمونه کفش را نمی توان برای همه به عنوان کفش طبی به کار برد