مقدمه

چرخش داخلی استخوان پا مشکلی است که معمولاً خود به خود حل می شود، با این حال برای اینکه این آسیب دائمی نشود بهتر است که به پزشک مراجعه کنید تا علت آن و درمان مورد نیاز را برای فرزندتان تجویز کند. معمولاً پزشک از حرکات اصلاحی و بریس های مخصوص و فیزیوتراپی برای درمان استفاده می کند که بی خطر بوده و عوارض جانبی ندارد.

چرخش ران به داخل چیست؟

چرخش ران به داخل یا آنته ورژن یکی ازرایجترین دلائل بد راه رفتن درکودکان بالاتر از۳سال است وبراثر پیچیدن ران ایجاد میشود. هنگامی که ناحیه پایین استخوان پا با قسمت بالای آن مقایسه میشود دراستخوان ران یک چرخش داخلی دیده میشود. این چرخش دربدو تولد بیشتر است و تا سن ۱۲ سالگی کمی بهبود می یابد وازسن ۱۲ تا۱۶ سالگی این تغییرمحسوس تراست وچرخش کاملا بهبود پیدا میکند. چرخش ران به داخل پیچش داخلی استخوان ران است این استخوان بین لگن و زانو قرار گرفته است.

چرخش ران باعث چرخش پا وزانو به داخل میشود ومیتواند باعث کبوتری شدن انگشتان پا یا خم شدن آنها شود. این عارضه معمولا خود را تاسن ۲ تا ۴ سالگی نشان میدهد (این سن زمانی است که چرخش داخلی لگن انجام میشود)ودرسن ۵ تا۶ سالگی این چرخش ملموس تراست . این شرایط دردختران بیشتر از پسران اتفاق می افتد.

اغلب اوقات و نه همیشه این عارضه به صورت همزمان درهر دو مفصل ران رخ می دهد. زمانیکه زانو وپای کودک به داخل چرخش داشته باشد ساق پایش هم خم میشود این خمیدگی ساق پا باعث ایجاد تعادل بیشترهنگام ایستادن میشود.

درافرادی که دچار چرخش ران به داخل هستند هنگام راه  رفتن به صورت طبیعی با قراردادن پاها درکنار یکدیگر با مشکل مواجه هستند و تعادل نسبتا نامطلوبی دارند. این عارضه باعث میشود که این افراد بیشترازحالت طبیعی  لیزبخورند یا روی زمین بیفتند این شرایط خودبه خود تاسن ۸ تا۶ سالگی بهبود میابد وهنگام ورود به سن بزرگسالی این عارضه ازبین میرود.

علائم و نشانه ها

۱-طرز راه رفتن کودک به صورت غیرطبیعی ، این شرایط هنگامی که کودک به مدرسه میرود بیشترقابل توجه است.

۲- ناحیه کشکک زانوی بیمار هنگام ایستادن به صورت طبیعی روبه روی یکدیگر قرار میگیرد.

۳-هنگام راه رفتن بیمار،ناحیه کاسه وکشکک زانو به طرف داخل پیچ میخورد و این شرایط  در پایان روز زمانیکه کودک خسته است شدیدتر میشود.

۴-کودکان مبتلا به این عارضه معمولا به حالت دابلیو انگلیسی w مینشینند(مطابق تصویرپایین)

۵-دویدن کودک به صورت نامطلوب است.

۶-اگر چرخش ران به داخل با چرخش ناحیه بالا ویاپایین ساق پا همراه باشد کودک هنگام دویدن یا لیزمیخورد یا روی زمین می افتد.

۷-اگرچرخش ران به خارج ،همراه با چرخش بیشتر ناحیه پایین ساق پا نسبت  به ناحیه بالای ساق پا به خارج باشد باعث ایجاد سندروم خاصی به نام malalignment (عدم تنظیم)زانو میشود.

۸-عدم تقارن بین ران چپ وراست.

علت ها و دلائل

۱-پیشرفت حالت های غیرطبیعی مفصل

۲-موقعیت های نامناسب قرارگیری بدن

۳-عوامل ژنتیکی

۴-گرفتگی ماهیچه ها ولیگامنت های لگن که باعث ایجاد این مشکل میشود

تشخیص

تشخیص چرخش ران به داخل ازطریق معاینات پزشکی انجام میشود. بوسیله معاینه دامنه حرکتی وحرکت دادن مفصل لگن میتوان میزان چرخش ران به داخل را ارزیابی کرد.

درموارد نادربرای تشخیص، انجام اشعه ایکس وسی تی اسکن نیازاست مخصوصا درمواردی که عدم تقارن بین لگن سمت راست وچپ وجودداشته باشد واین نشان دهنده دیسپلاژی لگن است.

عوارض جانبی دراز مدت

اکثرکودکان دچارچرخش ران به داخل هستند اگرچه دربعضی ازموارد این عارضه تا سن بزرگسالی درافراد ماندگاراست نوجوانان وبزرگسالانی که دچاراین عارضه هستند معمولا دچارهیچ دردی نمیشوند وبرای انجام فعالیت های ورزشی هیچ مشکلی ندارند

درموارد نادر کودکانی که دچار عارضه چرخش ران به داخل هستند با رشد، کودک بهبودنمی یابد وباعث ایجاد درد ومحدودیت فعالیت های فیزیکی درکودکان میشود درمواردشدید که این عارضه تاسن ۸ تا۹ سالگی بهبود نیافته است وبرای راه رفتن وانجام فعالیت های ورزشی کود ک مشکل ایجاد کرده است انجام جراحی ضروری است درجراحی ران کودک شکاف داده میشود واستخوان این ناحیه درموقعیت طبیعی خود قرارمیگیرد.

درمان ها

بریس و ارتز

درمرحله اول مشاهده ومعاینه حالت پاهای کودک بسیارمهم است این شرایط معمولا تا سن ۸ تا۱۰ سالگی خود به خود بهبود پیدامیکند  اما درموارد خاص استفاده ازبریس ،گچ گرفتن وکفش های مخصوص بسیارموثراست پس همه ما میدانیم که چرخش ران به داخل در اکثر موارد با استفاده ازوسایل درمانی که دربالا گفته شد بهبود میابد .

کودکانی که دچار عارضه چرخش ران به داخل هستند برای راحتی بیشتر به حالت دابلیو انگلیسی می نشینند دراین حالت با پیچیدن ران به داخل باعث پیچیدن لگن به داخل نسبت به پیچیدن به خارج میشود اماهیچ شواهد ومدارکی وجود ندارد که قطعا نشستن به صورت دابلیو باعث راحتی کودک میشود پس والدین باید به کودکان اجازه دهند در هر موقعیتی که راحت ترهستند بنشینند.

حرکات اصلاحی

توصیه هایی که برای طرز نشستن وخوابیدن به افراد داده میشود میتواند به بهبود چرخش ران  کمک کند در کودکان ۸ تا۱۰ سال آنها متیوانند با کنترل راه رفتن خود به صورتیکه انگشتان پاهایشان کاملا به جلوباشد باعث بهبودی این عارضه شوند انجام  حرکات اصلاحی باعث بهبود وکاهش علائم میشود.

حرکت  کشش ناحیه لگن میتواند باعث فشاربرروی ران وچرخش ران به خارج شود برای کودکان هم انجام بازی هایی مانند پیاده روی به عقب،بالارفتن ازپله وسرازیری میتواندبه استقامت مفصل لگن کمک کند.

برای کودکان بزرگترتمرینات استقامتی خاص برای مفصل لگن مانند اسکوات روی دیوار،حالت پل شدن وبالا بردن لگن میتواند موثرباشد.

برای مواردشدید چرخش ران درمان بوسیله عمل جراحی انجام میشود دراین جراحی استخوان ران درموقعیت طبیعی خود چرخش داده میشود واین جراحی خطراتی مانند تاخیردرادرار،عفونت ومرده شدن بافت های مرکز استخوان ران را درپی دارد.

حرکت پل

این تمرین برای استحکام ناحیه تورسو که باعث ایجاد فشاربرروی ران وتنظیم مناسب لگن وزانومیشود.

کودکان باید برروی کمر بخوابند دراین حالت باید زانوها خم باشد وپاها صاف روی زمین قرارداشته باشد ولگن باید اززمین جداشود کودک باید هنگام بلندکردن لگن عمل دم وبا قراردادن لگن برروی زمین عمل بازدم را انجام دهد.کودک باید پاها یش را برروی زمین فشاردهد وماهیچه های لگن را کاملا جمع کند.ناحیه پایین بدن باید به صورتی بالا بیاید که یک خط مستقیم ازسرشانه ها تالگن ایجاد شود وسپس زمانیکه لگن بالااست عمل دم را انجام دهد وباپایین آوردن لگن عمل بازدم را انجام دهد اوباید ۵ مرتبه این حرکت را انجام دهد  ازکودک خود بخواهید که هروز این تمرین را انجام دهد.

پیاده روی به سمت عقب

برای کودکان بسیار دشواراست که به صورت مستقیم راه بروند وانگشتان خود را درجهت مستقیم قراردهند وآنرا کنترل کنند اما تمرین دیگری وجوددارد که برایشان میتواند جذاب باشد پیاده روی به عقب یکی ازاین تمرینات است این حرکت باعث استقامت ماهیچه های لگن وکاهش فشاربرروی ران میشود ازکودک بخواهید که ۱۰ قدم به عقب راه برود سپس با ۹ قدم دیگر به سمت عقب برگردد درصورت امکان این تمرین را درفضای باز و هرروز انجام دهید.

جراحی

درموارد نادر عارضه چرخش ران به داخل خودبه خود وبا رشد کودک تاسن ۸ تا۹ سالگی بهبود نمی یابد. برای این کودکان که تا سن ۸ تا۹ سالگی بهبودی پیدا نکرده اند پزشک انجام جراحی را توصیه میکند دراین جراحی که درپزشکی دیروتیشن استئوتومی ران femoral derotation osteotomy (چرخش مجدد استخوان ران) گفته میشود جراح مفصل ران را شکاف میدهد وناحیه توپکی شکل ران که درحفره لگن قراردارد را درموقعیت طبیعی میچرخاند وباعث بهبود حالت استخوان میشود.

نتیجه گیری

اگر با وجود فیزیوتراپی، حرکات اصلاحی و بریس و ارتز تا سن مشخصی که معمولاً ۸ تا ۹ سالگی است، جراحی توصیه می شود. اما نگران نباشید. این در صورتی است که درمان های اولیه پاسخ نداده باشند. پس با مشاهده کوچکترین انحراف در پاهای فرزندتان، سریعاً به پزشک مراجعه کنید تا از درمان های بدون جراحی بهره مند شوید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
Call Now Buttonتماس