درمان کمردرد7

بسیارمهم است که قبل ازشروع هردرمانی به متخصص مفاصل برای تشخیص بیماری وروش های درمانی خاص مراجعه کنید.

داروها(مخصوصاداروهای بدون نارکوتیک)، فیزیوتراپی، ماساژ، طب سوزنی، حرکات اصلاحی، تحرک، تزریق درستون مهره ها، طب های دستی، تزریق سطحی وعمیق درستون مهره ها، فراوادرمانی، گرمادرمانی، لیزر، شوک های الکتریکی.

علاوه برداورهای استانداروجراحی های خاصی که برای درمان مشکلات خاص بیماروجودداردآنها میتوانند به درمان های بدون مصرف داروها برای کاهش کمردرد درکلینیک ها هم دسترسی داشته باشند. این درمان ها شامل طب سوزنی،بیوفیدبک یا بازخوردزیستی، درمان های مدرن، تجهیزات کمکی ، تیاچی tai chiویوگااست اما این هافقط تعدادخاصی ازاین درمان ها هستند.بیمار نمیتواندهرروزداروهای مسکن رااستفاده کند ویادرصورت بروز هرشرایط دردناکی عمل جراحی انجام دهد. خبرخوبی که دررابطه با درمان های کمر درد وجوددارد،داروهای متنوع امروزی است که تعدادآنها ازقبل بیشترشده است.  تشخیص بیماری بوسیله پزشک بسیارمهم است اگردردجدیددربدن شما بوجودآمد وپیشرفت کردوتاچندروزدربدن شما باقی ماندویا دچاردردجدی درنواحی مختلف بدن شدید حتما به پزشک مراجعه کنید.هنگام بروز کمردردهای شدید مراجعه به پزشک ضروری است.

درمان ها

درمان های متنوعی برای کاهش کمردرد وجودداردکه رایج ترین آنها شامل مواردزیراست.

– فیزیوتراپی

۱-   کاهش کمردرد برای انجام تمرینات فیزیوتراپی وتوان بخشی

۲-   جلوگیری ازآسیب های بعدی وفشاربه ستون مهره ها بااصلاح طرزقرارگیری بدن

۳-   حفظ توانایی وبالابردن عملکردبیماردرمنزل ومحل کار

– حرکات اصلاحی

این درمان های توسط پزشک های متخصص استخوان ،متخصص کایروپراکتیک ویا پزشکان دیگرانجام میشود.آنها بااستفاده ازکاهش فشاربرروی ساختارهای حساس ،افزایش انعطاف پذیری،بهبودجریان خون وکاهش فشار ماهیچه ها باعث کاهش کمردردبیمار میشوند.

درمان کمردرد6

– ماساژ

ماساژیکی ازدرمان هایی است که بااستفاده ازآن میتوان باعث بهبود جریان خون، کاهش سفت شدن ماهیچه ها وشل شدن آنها شد.برنامه فیزیوتراپی وحرکتی که برای کاهش کمردرد انجام میشودشامل تمرینات کششی، قدرتی وتمرینات سبک ایروبیک است.

– طب سوزنی

زمانیکه متخصصین میخواهندازروش طب سوزنی استفاده میکنند سوزن رادر دو ناحیه ۱- به صورت مستقیم درموضع درد۲- دراطراف موضع درد(نقاط دیستال (Distalتزریق میشود.نقاط دیستال مخصوصا برای کمردردهای شدیدبسیارمهم هستند.معمولاسوزن ها میتوانند درمحل های دیگری غیرازناحیه کمرتزریق شود وبلافاصله بیماردچارکاهش کمردردشود.نقاط موضعی زیادی درناحیه کمروجودداردوپزشک باارزیابی بدن بیماروپیداکردن نقاط حساس بدن محل تزریق سوزن دربدن رامشخص میکند.درمان های دیگری که برای تعیین این نقاط دربدن وجودداردشامل تحریک الکتریکی نقاط است.معمولابااستفاده ازدرمان های رایج درابتدا میتوان کمردردبیمارراکاهش داد.مصرف داروهای گیاهی میتواند دررقیق شدن جریان خون وکاهش التهابات ماننددرمان های دیگربه بیماران کمک کند.

باتوجه به مطالعاتی که دریک بیمارستان سوئدی برروی تعدادی ازبیماران که دچارکمردردهای مزمن بوده اند انجام شده است پزشکان به این نتیجه دست یافته اند درمان بوسیله طب سوزنی دردرازمدت باعث کاهش کمردردبیمار میشودوتاثیرآن مدت های طولانی دربدن بیمار ماندگاراست.پزشکان همچنین بربهبود فعالیت های بیمار، خواب بهترومصرف داروهای مسکن درطب سوزنی درمقایسه با درمان های دیگر مانند placebo(شبه دارویی)تاکیددارند.

طب سوزنی دربین کشورها ازمحبوبیت خاصی برخورداراست وبه دلیل تاثیربسیارخوبی که درکاهش کمردردداردطرفداران زیادی برای استفاده ازاین روش پیداکرده است. کمر دردهای شدیدمعمولاباچندجلسه درمان بوسیله طب سوزنی بهبودمیابدواگربیماردچار کمردردهای دیگری مانندسیاتیک بشود ویادردبه بدن اوبازگردددرمان های بیشترنیازمیباشد.

– داروهای تسکین دهنده درد کمر

داروهای مسکنی که معمولابرای کاهش کمردرداستفاده میشوندشامل استامینوفن ،داروهای ضدالتهاب بدون استروئید،مصرف قرص های استروئید،داروهای نارکوتیک دار، شل کننده عضلات وداروهای ضدافسردگی است. هرکدام ازاین داروها دارای محدودیت ها ،خطرات خاص خودمیباشد ومیزان دوزاین داروها متفاوت است وبیماران با کمردردهای خاص میتوانند متناسب بادردخودهرکدام ازاین داروها رامصرف کنند.

– گرما و سرما

استفاده ازکمپرسهای یخ وپدهای گرم میتواند درکاهش دردکمر موثرباشد.بعضی ازافراددریافته اند که استفاده متناوب ازاین دوروش درکاهش کمردرد بسیار موثر است.