آدرس: جنوب به شمال خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 34

نوبت دهی مرکز : 88801800 – 021

درمان قطعی درد رگ و عصب سیاتیک

مقدمه

درمان درد سیاتیک از مهمترین مباحث پزشکی است. خوشبختانه درمان های دستی و بدون نیاز به جراحی مانند طب سوزنی، فیزیوتراپی، قرص، پی آر پی (PRP) و ضماد و دارو برای آن وجود دارد و می تواند به سرعت به یاری بیمارانی که به علل متفاوت دچار درد سیاتیک شده اند، بیاید.

برای کسب اطلاعات بیشتر یا رزرو نوبت در کلینیک امید می‌توانید با شماره 09107803155 تماس حاصل نمایید.

عصب سیاتیک 2

سیاتیک و عصب سیاتیک

معمولا عصب سیاتیک به علائم درد درساق پاگفته میشود وسوزش و بی حسی یا ضعفی که از ناحیه تحتانی کمرشروع میشود وبه سمت باسن وقسمت پایین عصب سیاتیک که درپشت ساق پا قراردارد منتشر میشود. سیاتیک درلاتین به صورت زیرتلفظ میشود(sigh-at-ih-kah) این بیماری نیازی به تشخیص ندارد وشما بابروزعلائم آن متوجه بروزاین بیماری میشوید.

علائم سیاتیک به وقوع می‌پیوندد زمانی که عصب بزرگ سیاتیک آسیب می‌بیند. این عصب، یکی از بزرگترین عصب‌های بدن است و از ناحیه ستون مهره‌ها در قسمت تحتانی کمر شروع شده و تا ساق پا ادامه دارد. این عصب که به عنوان عصب سیاتیک شناخته می‌شود، در ناحیه تحتانی کمر، به عنوان قسمت 3 ستون مهره‌ها، قرار دارد.

در هر بخش داخلی ستون مهره‌های ناحیه کمر، یک ریشه عصب وجود دارد و تمام این ریشه‌ها به یکدیگر متصل می‌شوند و عصب سیاتیک را تشکیل می‌دهند. این عصب از ناحیه تحتانی کمر شروع شده و در پشت ساق پا ادامه دارد. بخش‌های مختلف عصب سیاتیک در هر کدام از ساق پاها تقسیم می‌شوند و در نواحی خاصی از اندام تحتانی بدن مانند باسن، ران، پشت ساق پا، پا و انگشتان پا قرار دارند.

علائم سیاتیک شامل درد در ساق پا، بی‌حسی، سوزش و ضعف است که ممکن است به پاها هم منتقل شود. علائم سیاتیک بسته به ناحیه‌ای که عصب دچار فشار شده است، متفاوت است. به عنوان مثال، فشار بر روی عصب قسمت 5 (L5) ستون مهره‌های ناحیه کمر باعث ضعف در انگشت بزرگ و زانو می‌شود.

دلائل بروزسیاتیک

زمانی که بخواهیم سیاتیک راتشخیص دهیم شناخت دلائل بروزسیاتیک بسیارمهم است و با شناخت این دلائل میتوانید موثرترین درمان را انتخاب کنید.

ازبین رفتن دیسک روندی طبیعی است که باافزایش سن درافراد ایجاد میشود با بالا رفتن سن  افراد یک یا چندتا ازدیسک های کمرشان میتواند ازبین برود وباعث آسیب دیدگی ریشه عصب وبروز سیاتیک شود. ازبین رفتن دیسک زمانی رخ میدهد که ضعف دیسک باعث حرکات اضافی درستون مهره ها شود و یا التهابات پروتئینی از داخل دیسک ساطع شود و باعث آسیب دیدگی ریشه عصب شود.

رایجترین دلائل بروزسیاتیک 6 مورد ازمشکلات ناحیه تحتانی کمراست.

بیرون زدگی یا فتق دیسک کمر

بیرون زدگی دیسک کمرزمانی رخ میدهد که بافت های نرم داخل دیسک (ناکلس پالپوزیس nucleus pulposus) ازلایه خارجی دیسک به نام فیبرهای انالس  annulus بیرون بزند و باعث آسیب دیدگی ریشه عصب شود. بیرون زدگی دیسک دربعضی از مواقع بر اثر لغزندگی دیسک،پارگی دیسک، برآمدگی دیسک وفشارعصب ایجاد میشود وسیاتیک یکی ازرایجترین علائم بیرون زدگی دیسک است.

اسپوندیلوز

این شرایط زمانی رخ میدهد که یک فشارکوچک یا شکستگی باعث شود که یکی ازمهره های کمربه سمت مهره دیگرحرکت کند به عنوان مثال مهره ال5 به سمت مهره اس 1 حرکت کند. باازبین رفتن فضای دیسک ،شکستگی،وحرکت مهره ها ،به عصب فشارواردمیشود وسیاتیک ایجادمیشود

استنوزیس (تنگی کانال نخاعی) ستون مهره های ناحیه کمر

این شرایط باعث سیاتیک وتنگ شدن کانال نخاعی میشود استنوزیس ستون مهره ها براثرافزایش سن ایجادمیشود ومعمولا بالاترازسن60 سالگی رخ میدهد این شرایط معمولا بر اثر ترکیب یک یا چند تا ازموارد زیرایجاد میشود 1- بزرگ شدن سطح مفصل2- رشد بی رویه بافت های نرم3- بیرون زدگی دیسک که باعث ایجاد فشار برروی ریشه عصب میشود ودر نهایت دردهای سیاتیکی به وجودمی آید.

سندروم پریفورمیس

سندرم پریفورمیس، یک وضعیت است که زمانی رخ می‌دهد که عصب سیاتیک از زیر عضله پریفورمیس در ناحیه باسن عبور می‌کند و ممکن است دچار آسیب شود. وقتی عضله پریفورمیس فشار یا آسیب به عصبی که از عصب سیاتیک تشکیل شده است، وارد کند، می‌تواند درد سیاتیک ایجاد کند. اما این تعریف علمی از ایجاد سیاتیک نیست و درد ساق پا که در این سندرم ایجاد می‌شود، ممکن است مانند درد سیاتیک باشد که ناشی از آسیب عصب است.

اختلال مفصل Sacroiliac «ساکروایلیاک» (غضروف یا بندمیان استخوانهای خاجی و تهیگاهی)

آسیب دیدگی این مفصل که درپایین ستون مهره ها قرارگرفته  میتواند باعث آسیب دیدگی عصب ال 5 شود (عصبی که دربالای مفصل Sacroiliac قرارگرفته است) و درد سیاتیک ایجاد شود درد ساق پادراین اختلال متیواند مانند درد سیاتیک بر اثر آسیب دیدگی عصب ایجاد شود.

علت ها و دلایل دیگر

علاوه بردلائل رایجی که گفته شددلائل متعدد دیگری وجوددارد که میتواندباعث ایجاد سیاتیک شودکه شامل مواردزیراست.

بارداری

بدن دردوران بارداری دچارتغییراتی میشودکه شامل افزایش وزن وتغییرات هورمونی است و میتواند باعث بروزسیاتیک  دردوران بارداری شود.

جراحت بافت ها

 زمانیکه بافت ها دچارآسیب دیدگی میشوند میتوانند باعث فشارعصب شوند ودر نهایت سیاتیک ایجاد میشود.

کشیده شدن ماهیچه ها

 دربعضی ازمواردالتهابات براثرکشیده شدن ماهیچه ها میتواند باعث فشار عصب وایجاد سیاتیک شود.

تومورستون مهره ها

 بسیاربه ندرت تومورهای ستون مهره ها می تواند باعث فشاربه عصب های ناحیه تحتانی کمرشود وعلائم سیاتیک رخ دهد.

عفونت

 این مورد بسیاربه ندرت اتفاق می افتد اما عفونت درناحیه تحتانی کمرمیتواند برروی عصب تاثیربگذاردوباعث ایجادسیاتیک شود.

علائم سیاتیک

بروزدردناحیه کمرهمراه بادردساق پا اما معمولا دردساق پا شدیدترازدردناحیه کمراست.بروزیک یا چندمورد ازعلائم زیر رایج است.

1-   دردناحیه تحتانی کمرکه اگرکسی تجربه آن را داشته باشد این درد نمیتواند شدیدتر از درد ساق  پا باشد.

2-   بروزدرددریک طرف باسن وساق پا ،این دردکمتردردوطرف بدن رخ میدهد.

3-   دردی که ازپشت کمروباسن شروع میشود ودرمسیری که عصب سیاتیک وجودداردمانند پشت ران وپایین ساق پا وپا ایجاد میشود.

4-   دردی که زمانی که بیمار استراحت کرده ویا راه میرود بهتروهنگام ایستادن ونشستن شدیدترمیشود.

5-   دردی که میتوانیم آنرا دردهای شدید ومزمن توصیف کنیم ودردهای خفیفی نیستند

6-   دربعضی از موارد احساس سوزن سوزن شدن، ضعف وبی حسی درپایین ساق پا ایجاد میشود.

دردهای سیاتیک ازلحاظ میزان آسیب دیدگی شدت ودوام متفاوت است علائم سیاتیک هم براساس نوع،محل،شدت وبراساس شرایطی که باعث بروزسیاتیک شده است (مانند بیرون زدگی دیسک کمر) متفاوت است. درصورت بروزعلائم دردناک ،آسیب دیدگی های دائمی عصب سیاتیک(آسیب بافت ها)به ندرت رخ میدهد.

درمان

طب سوزنی

فلسفه طب سوزنی این است که با ایجاد انرژی درنقاط خاصی ازبدن میتوان به نتیجه مطلوب دست پیداکرد سوزن های بسیار باریکی که معمولا بدون دردهستند درناحیه اطراف موضع درد تزریق میشود طب سوزنی توسط اف دی ای کشورآمریکا وسازمان بین المللی سلامت تایید شده است این طب می تواند برای کاهش دردناحیه کمر که براثرسیاتیک ایجاد شده است موثرباشد.

ماساژدرمانی

انواع مختلفی ازماساژدرمانی میتواندبرای کاهش دردناحیه کمرمفیدباشد ماساژباعث افزایش جریان خون دربدن،شل کردن عضلات،وآزادکردن ایندورفین (ماده ای که به صورت طبیعی دربدن ساخته میشود وباعث کاهش درددربدن میشود)دربدن میشود.

فیزیوتراپی وتمرینات سیاتیک

تمرینات فیزیوتراپی مانندتمرینات کششی،استقامتی وتمرینات ایروبیک باعث کاهش درد سیاتیک میشود

تمرینات استقامتی

بسیاری تمرینات متیواند به استقامت ستون مهره ها ومحافظت ازماهیچه ها،تاندون ها ،لیگامنت ها کمک کند.اکثراین تمرینات نه تنها باعث کاهش دردناحیه تحتانی کمرمیشوندبلکه میتواند به بهبودمفاصل دیگر مانندمفصل شکم ،باسن ولگن کمک کند.

تمرینات کششی

تمرینات کششی معمولابرای کاهش درد سیاتیک توصیه میشود تمرینات کششی برای انعطاف وشل شدن ماهیچه هایی که براثرسیاتیک دچارگرفتگی وعدم تحرک شده اند استفاده میشود.

تمرینات ایروبیک برای فشارهای کمر

تعدادی ازتمرینات که برای کاهش فشارهای کمرمناسب است شامل پیاده روی ،شنا،آب درمانی است این تمرینات همانند تمرینات ایروبیک میتواندباعث تحریک بدن برای جذب مواد لازم برای بدن شود ومیتواند باعث بهبودبیماری شود.

استفاده از بریس کمر

استفاده ازبریس وکمربند میتواند باعث کاهش دردناشی ازسیاتیک شود افرادی که بیشترین سود را بدست آورده اند افرادی هستند که توانسته اند درد خودرا بوسیله پیچیدن یک حوله به دورکمرخود کاهش دهند اگرافراد بااستفاده ازاین راه که ساده ترین راه است توانسته باشند باعث کاهش دردشوندپس میتوانند ازبریس کمر برای کوتاه مدت استفاده کنند استفاده ازبریس میتواند باعث جلوگیری بروزمجدد دردبه بدن شود.

کمپرس های گرم و سرد

استفاده ازکمپرس های یخ وگرم می تواند به کاهش دردساق پا مخصوصا درمراحل اولیه کمک کندمعمولا استفاده ازکمپرس یخ وگرم درحدود 20 دقیقه باید برروی موضع قرار بگیرد وهر2 ساعت یک بارتکرارشود اکثر افراد درمرحله اولیه ازیخ استفاده میکنند درحالیکه بعضی دیگر با استفاده ازکمپرس گرم باعث کاهش درددربدن میشوند هردومورد میتواند موثر باشد.

مصرف دارو

داروهای بدون نسخه و تجویز پزشک یا داروهای تجویز شده میتواند برای کاهش درد سیاتیک موثر باشد مصرف داروهای ضدالتهاب بدون استروئید مانند ایبوپروفن،ناپروکسین، COX-2 و یا استروئیدهای خوراکی میتواند باعث کاهش درد و التهاباتی شود که بر اثر سیاتیک ایجاد میشود.

تزریق استروئید برای سیاتیک

درصورت بروزدردهای شدید تزریق استروئید میتواند باعث کاهش درد و التهابات شود استروئید های تزریقی بانوع خوراکی آن کاملا متفاوت هستند استروئید تزریقی به صورت مستقیم درناحیه دردناک اطراف عصب سیاتیک برای کاهش التهابات ودردتزریق میشود.

کایروپراکتیک (درمان دستی)

تنظیم وحفظ ستون مهره ها به صورت دستی بوسیله متخصصان با مهارت مانند متخصص کایروپراکتر،متخصص آسیب شناسی استخوان،پزشک فیزیوتراپی) انجام میشودهدف این پزشکان ایجادتعادل بهتردرستون مهره ها است ومیتوانند به کاهش شرایط نامطلوبی که باعث بروزسیاتیک میشود کمک کنند. درمان دستی بوسیله متخصصین بامهارت وباتجربه انجام میشود ومیتواند باعث بهبود شرایط فردبدون ایجادهیچ گونه دردی بشود.

اوزون درمانی (اوزون تراپی)

اوزون درمانی (اوزون تراپی) یک روش تزریق اکسیژن است. این درمان برای انوع مختلف درد مفاصل وماهیچه ها مانند درد عصب سیاتیک مناسب است، ویکی از راه های درمان سیاتک می باشد. اوزون درمانی باعث اصلاح اختلالات به صورت پاتولوژی (آسیب شناسی) می شود این روش تا 75 درصد باعث درمان مبتلایان به بیماری مفاصل می شود.

عملکرد اوزون درمانی (اوزون تراپی) چگونه است؟

دلیلی که باعث می‌شود برخی از آسیب‌ها به صورت کامل درمان شوند و برخی دیگر درمان نشوند، وجود جریان خون در بافت‌ها است. زمانی که یک بافت بدن دچار آسیب می‌شود، نیاز به بازسازی و احیا دارد و برای این امر، به موادی مانند ویتامین، مواد معدنی و اکسیژن نیاز دارد که باید توسط خون به این بافت‌ها منتقل شود. یکی از مهمترین مواد برای ترمیم بافت‌ها اکسیژن است. کاهش میزان اکسیژن در بدن باعث تجمع اسید لاکتیک در بدن و منجر به درد می‌شود. درمان با اوزون تراپی در 3 روز انجام می‌شود. در ابتدا، داروهای ضد التهاب در ناحیه آسیب دیده برای کاهش تورم و التهاب مورد استفاده قرار می‌گیرد که باعث افزایش جریان خون در بافت می‌شود. سپس ویتامین و مواد معدنی مورد نیاز برای درمان به این ناحیه رسانده می‌شود و در نهایت، با استفاده از اوزون تراپی اکسیژن به این ناحیه رسانده می‌شود. بافت‌ها موادی را که برای بهبودی نیاز داشته‌اند دریافت می‌کنند و زمانی که درمان می‌شوند، جریان خون در آن ناحیه افزایش می‌یابد و درمان کامل می‌شود. نتیجه‌ی درمان با اوزون تراپی در بین افراد مختلف متفاوت است، اما اکثر بیماران فقط به 3 تا 5 مرحله درمان نیاز دارند.

نتیجه گیری

همانطور که ملاحظه نمودید، درد سیاتیک که یکی از آزار دهنده ترین دردها در ناحیه پا و کمر است، قابل درمان بوده و با درمان های بدون جراحی از قبیل طب سوزنی، فیزیوتراپی، بریس، دارو، اوزون درمانی و … به سرعت می توان نسبت به از بین بردن علائم و درمان این عارضه اقدام نمود.

برای کسب اطلاعات بیشتر یا رزرو نوبت در کلینیک امید می‌توانید با شماره 09107803155 تماس حاصل نمایید.

مقالات مرتبط

ماساژ پاها

در هنگام استراحت پاها را ماساژ دهید. این کار به افزایش جریان خون و کاهش ورم پاها کمک می کند

مطالعه »

آرتروز و روماتیسم

فهرست مطالب1 آرتروز2 عوامل خطرزا آرتروز3 علائم آرتروز4 درمان آرتروز5 6 روماتيسم (آرتريت روماتوييد)7 علائم روماتيسم8 درمان روماتيسم آرتروز شايع‌ترين

مطالعه »
مشاوره رایگانمشاوره رایگان