تمرینات اصلاحی و توانبخشی جهت بر طرف کردن کایفوزیس

تمرینات مرحله اول

Untitled

Untitled1

Untitled5

Untitled2

Untitled3

Untitled7

تمرینات مرحله دوم

Untitled

Untitled1

Untitled2

Untitled3

Untitled4

Untitled6

Untitled7

تمرینات مرحله سوم
 Untitled

Untitled1

Untitled3

Untitled4

Untitled5 2

Untitled6