برای گروهی از بیماران مانند ورزشکاران حرفه ای و جوانان، استفاده از عضو آسیب دیده در طول دوره درمان اهمیت دارد که با استفاده از این روش این امکان برای آنها فراهم می گردد. همچنین با روش taping می توان روند بهبودی را تسریع و از آسیب مجدد پیشگیری نمود