آدرس: جنوب به شمال خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 34

نوبت دهی مرکز : 88801800 – 021

ورزش برای مفاصل

ورزش مچ دست

ساعد خود را بر روی دسته صندلی، آرام بگذارید.

ساعد خود را برگردانید تا کف دست ها رو به سقف باشند.

بعد دوباره ساعد را برگردانید تا کف دستان رو به کف زمین باشد.

توجه کنید که در این نوع ورزش باید آرنج ثابت باشد.

ساعد خود را بر روی دسته صندلی آرام بگذارید. باید آرنج ثابت باشد.سپس، مچ دست را به طرف بالا و پایین ببرید.

توجه:

اگر انگشتانتان کمی سفت شده است، بعد از یک دوش آب گرم، این ورزش ها را در یک سطل پر از آب گرم انجام دهید.

اگر صبح قبل از بلند شدن ار رختخواب، دچار سفتی و سختی عضلات می شوید، این ورزش ها را انجام دهید.

شما این ورزش ها برای مفاصل را می توانید سر کار و یا در هر جای دیگر انجام دهید.

ورزش قوزک پا

در جایی بنشینید که پاهایتان به زمین نرسد. پاهایتان را بالا و پایین ببرید.

در همان جا بنشینید. این بار پاهایتان را به گردش درآورید، مانند حرکت عقربه های ساعت و برعکس.

انگشت شست پایتان را بالا و پایین ببرید.

 ورزش شانه

به آرامی شانه ها را بالا و پایین بیاندازید.

شانه ها را در هر دو جهت بچرخانید.

دستان خود را به طرف بالا بکشید.

هر دو دست خود را پشت سر بگذارید. دو آرنج خود را به هم نزدیک کنید و از هم دور کنید. سر باید ثابت باشد.

دستان خود را بر شانه ها بگذارید (دست راست بر شانه راست و دست چپ بر شانه چپ). آرنج را در جهت عقربه های ساعت و خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

یک چوب بلند و یا دسته جارو را پشت سر خود قرار دهید. سپس چوب را به سمت بالا ببرید.

تمامی این ورزش ها را در حال ایستاده و یا نشسته انجام دهید.

اگر انجام این ورزش ها برای مفاصل شما موجب سرگیجه می شود، از ادامه آنها خودداری کنید.

ورزش گردن

چانه خود را چین دهید (غبغب ایجاد کنید). احساس کشیدگی در پشت گردن خواهید داشت.

نکته: اگر شما دچار آرتریت روماتوئید می باشید، این ورزش مفاصل را انجام ندهید.

چانه خود را در همان وضعیت قرار دهید. سپس سر خود را به سمت راست و چپ بچرخانید.

چانه خود را در همان وضعیت قرار دهید. سپس گوش راست خود را به شانه راست و گوش چپ را به شانه چپ نزدیک کنید.

توجه: تمام این ورزش های مفاصل را در حال نشسته و یا ایستاده انجام دهید.

از چرخاندن دورانی گردن دوری کنید.

ورزش پشت

روی زمین و یا یک جای صاف دراز بکشید. زانوها را خم کنید. پاهایتان بر روی زمین باشد. زانوها را به چپ و راست بچرخانید.

بر زمین و یا یک جای صاف دراز بکشید. زانوها را خم کنید. پاهایتان بر روی زمین باشد. پشت خود را به زمین فشار دهید. استخوان ران را بچرخانید.

در حالی که ایستاده اید و یا نشسته اید، به آرامی خود را به راست و چپ بچرخانید. در این حالت ران ها باید ثابت باشند.

نکته: این ورزش های مفاصل را باید بر روی زمین و یا جای مسطح و سفت انجام داد.

ورزش ران

بر روی پله بایستید. به آرامی پای خود را به جلو و عقب ببرید.

بر روی زمین دراز بکشید. یکی از زانوهای خود را خم کنید و به سینه برسانید. سپس آن را پایین بیاورید. با پای دیگر نیز همین ورزش را انجام دهید.

به پشت دراز بکشید. زانوها باید صاف باشند. پاشنه را پنجه کنید.

به پشت دراز بکشید. زانوها خمیده و پاها به هم متصل باید باشند. زانوها را از هم دور کنید.

بسیاری از این ورزش های مفاصل را می شود در آب انجام داد.

ورزش زانو

بر روی صندلی بنشینید. زانوهای خود را خم و راست کنید. این ورزش باعث کاهش خشکی مفاصل می گردد.

بر روی زمین بنشینید. زانوهای خود را به طرف سینه خم کنید و بعد به آرامی پای خود را صاف پایین بیاورید.

برای آموزش ورزش های متنوع تر کلیک کنید.

مقالات مرتبط

تمرینات آب درمانی

در کشورهای پیشرفته و در حوزه علم طب ورزشی، امروزه ورزش‌های مناسبی برای بیماران مفصلی در داخل استخرهای مخصوص برای

مطالعه »
مشاوره رایگانمشاوره رایگان