دردناحیه کمرمعمولابرناحیه پایین کمرتاثیرمیگذارد.این دردمیتوانددر مدت زمان کوتاهی یعنی بعدازچندروزیاچندماه ازبین برود ویا مدت های طولانی یعنی ماه ها وسال ها  دربدن باقی بماند.بیشترمردم ازدردناحیه کمررنج میبرند.

دردکمر چیست؟

دردکمریکی ازرایجترین دردها دربین افراداست که ازبین ۵نفر۴نفربااین مشکل مواجه هستند.شما میتوانیددرهرسنی بامشکل کمردردمواجه شوید امامعمولا این دردبین افراد۳۵ تا۶۵ سال رایج تراست.

مفصل کمردارای ساختاربه هم پیوسته ای شامل استخوان،مفصل،ماهیچه ،لیگامنت،عصب وتاندون است.کمریکی از پشتیبان کننده اصلی ستون مهره ها است که از۲۴ استخوان تشکیل شده است که به آن ستون فقرات میگویند همچنین استخوان هایی به نام ساکروم وکوکسیکس دراین مفصل قراردارند. بین مهره های ستون فقرات دیسک هایی قرارداردکه ازاصابت هرگونه ضربه به مفصل کمرجلوگیری میکندومعمولا نقش ضربه گیررا ایفا میکندوباعث خم شدن ستون مهره ها میشود.نخاع درمرکز هرکدام ازمهره ها قرارگرفته است وعصب راازمغزبه سایرنقاط بدن منتقل میکند.

درمان کمر درد 1

 علل و دلایل

برای بیشترافرادی که دچاردردناحیه کمرهستنددلیل خاصی تشخیص داده نمیشودواین دردها دردهای معمولی ناحیه تحتانی کمرهستنداما چندین موردوجودداردکه میتواندباعث افزایش خطرکمردردودرصورت ابتلا به آن باعث افزایش آن شود.این مواردشامل:

۱-نشستن وایستادن وخم شدن برای مدت طولانی

۲-بلندکردن،حمل کردن ،کشیدن ویاهل دادن وزن های سنگین ویا انجام دادن این فعالیت ها به صورت اشتباه

۳-طرزقرارگرفتن بدن به صورت ناصحیح مانند بدراه رفتن،بدنشستن

۴-چاقی واضافه وزن (داشتن چربی بالاتراز۳۰ درصد)

۵-تصادف ویا آسیب

۶-دربعضی ازمواقع آسیب به ستون فقرات میتواندباعث دردکمرشود که شامل مواردزیراست

لغزندگی وبیرون زدگی دیسک :بیرون زدگی دیسک باعث ایجادفشاربرروی عصب ستون مهرها میشود

شکستگی : شکاف وشکستگی دریکی ازاستخوان های کمر

پوکی استخوان: شرایطی که درآن استخوان هاتراکم خودرا ازدست میدهند وضعیف وفشرده میشوند

استنوزیس stenosis(تنگی کانل نخاعی )ستون مهره ها: دراین شرایط کانال هایی که محل قرارگیری ستون مهره است ویا عصب درون مهره ها تنگ ترمیشوند.

اسپوندیلوزتزیس: spondylolisthesisزمانیکه یکی ازاستخوان های کمربه سمت جلولیزمیخوردوازجای خودحرکت میکند.

بیماری که باعث ازبین رفتن دیسک میشود:زمانیکه دیسک های درون ستون مهره ها ازبین میروند

بیماری آرتروز:بیماری است که میتواندباعث ازبین رفتن مفصل ستون مهره هاشود

رماتیسم حاصل ازبیماری آرتروز:التهاب درسیستم ایمنی میتواندباعث التهاب مفاصل وساختارهای اطراف خودشود

دردکمربراثرعفونت ویاسرطان هم اتفاق می افتداما خیلی به ندرت رخ میدهد.

درمان کمر درد 2

علائم و نشانه ها

بیشترمردم دردکمررا دردرجه های متفاوت تجربه کرده اند.علائم دردناحیه کمرمتفاوت است وبه ناحیه ای که دچاردردشده بستگی دارد.

علائم دردناحیه تحتانی کمر

اگرچه بیشترین دردممکن است درناحیه تحتانی کمراتفاق بیفتد اما ممکن است این درددرناحیه جلووپشت ساق پا هم بوجودآید.

این دردبا طرزقرارگرفتن بدن به صورت غلط با گذشت زمان وبعدازچندسال شدیدترمیشود.نشانه های دردکمرممکن است کاملاناگهانی اتفاق بیفتدمانند زمانیکه یک وزنه سنگین بلندمیکنیدویاکمرتان را به طرفین می چرخانیدودربعضی ازموارددلائل دردکاملاناشناخته است.علائم درد ممکن است درهنگام شب ،زمانیکه مینشینید ویاباحرکت بدن شدیدترشود.

علائم دردناحیه میانی وفوقانی کمر

دردی که درناحیه گردن وپایین قفسه سینه ایجادمیشود که به این ناحیه استخوان توراسیک thoracicیاسینه ای گفته میشوددرداین ناحیه معمولا به عنوان دردهای ناحیه میانی وفوقانی کمر شناخته میشود.درددراین ناحیه درابتداخفیف است وبه تدریج شدیدترمیشودوماهیچه ها سخت ترمیشوند.اگرعلائم این دردباعث آسیب به عصب شوددردآن برروی بازو،ساق پاوقفسه سینه هم تاثیرمیگذارد.

سیاتیک

این بیماری میتواندباعث دردی شودکه ازناحیه پایین کمرشروع میشود وبه طرف باسن وساق پا حرکت میکند.

لغزندگی وبیرون زدگی دیسک

لغزندگی دیسک که معمولابیرون زدگی دیسک هم گفته میشودزمانی اتفاق می افتدکه دیسک درستون مهره ها پاره میشوندوموادنرم وژلاتینی درون دیسک به عصب ورگ های سیاتیک آسیب میرساندوباعث بروز دردسیاتیک میشود.این عارضه میتواندباعث درددرساق پا وناحیه تحتانی کمرشودوضعف ماهیچه هاشود.

آنکی لوزینگ اسپاندیلیتیس Ankylosing spondylitis:این عارضه میتواندباعث درددرناحیه تحتانی کمروباسن شود.مفصل گردن ومفصل های متصل به استخوان پلویس درستون مهره ها مفصل ساکرولیک sacroiliac نامیده میشود.

بیماری آرتروز

آرتروزیکی ازبیماری هایی است که باعث دردکمرمیشود.

یخ کردن شانه ها

نشانه های یخ کردن شانه دردناحیه کمر است که ازقسمت شانه شروع میشود

واخوردگی

واخوردگی معمولادرهنگام تصادف رخ میدهد زمانیکه یک اتومبیل واژگون میشود میتواندمنجربه درد ناحیه گردن وکمرشود.

تشخیص

معمولا تشخیص علت دردکمربسیارسخت میباشد. اگرچه دردکمرمعمولابراثرکشیده شدن ماهیچه ها ،تاندون ها ولیگامنت ها یا آسیب به یکی ازساختارهای کمرایجادمیشود.این به عنوان دردهای مکانیکی-حرکتی ناحیه کمر شناخته شده است.دردکمربراثرشرایط بسیارجدی است که برای این مفصل اتفاق می افتد مشکلات دردکمربسیارغیرعادی است مگردرمواردزیر

۱-سن شما بالای ۵۰ سال وزیر۲۰ سال است وبرای اولین باربامشکل دردکمرمواجه شده اید.

۲-شماازبیماربودن بدن خود مطمئن باشید

۳-نشانه های دیگری مانند تب وکم شدن وزن بدن داشته باشید

این دردها معمولا درناحیه پایین کمراتفاق می افتد.

درمان کمر درد 3

درمان ها

تعدادزیادی درمان برای دردکمر وجودداردکه درادامه توضیح داده شده است.درمان برای هرفرد متفاوت میباشد.پزشک به شمادررابطه باانتخاب شیوه درمان کمک میکند.تصمیم شما درانتخاب هریک ازروش های درمانی به نظرپزشک وایده شخصی بستگی دارد.

– فیزیوتراپی

پزشک شما،ممکن است شما رابرای انجام فیزیوتراپی ،کایروپراکتیک واستئوپاتی به مراکزفیزیوتراپی معرفی کند.

شما دراین مرکزتمرینات فیزیوتراپی، طرز قرارگیری صحیح بدن، ماساژ و روش های حفاظت ازستون مهره ها را فرامیگیرید.پزشک فیزیوتراپ که دربهبوددامنه حرکتی ونگهداری ازمفاصل تخصص داردمیتواندبادادن برنامه ای که شامل حرکات کششی است به بیمارکمک کند.درمان ها معمولاتا۱۲ هفته ادامه دارد.پزشکان فیزیوتراپی به خوبی میتواننددردبیمارراکنترل کننداگر به پزشک فیزیوتراپی مراجعه کنید نه تنها دوره ریکاوری سریعتری خواهید داشت بلکه بیماری شما مجددا بازنخواهدگشت.پزشک فیزیوتراپ درابتدا بدن شما رابرای تشخیص علت دردکمر معاینه میکندوبعدازروشن شدن دلیل این درد،راه های جلوگیری ازمشکلات بعدی رابه بیمار توضیح میدهد.پزشکان فیزیوتراپ درمان هایی راکه برای درمان کمردردمناسب است را به بیمارپیشنهادمیکننداین درمان ها شامل درمان های بوسیله دست وطب سوزنی است همچین پزشک انجام تمرینات مناسب ومصرف مسکن را به بیمار توصیه میکند.

پزشکان فیزیوتراپ دارای تخصص خاصی درارزیابی ،تشخیص وکنترل دردبیمارهستند.شواهدنشان میدهد چندین جلسه درمان بوسیله فیزیوتراپی،عمل به توصیه های پزشکی، انجام تمرینات ودرمان ها برای کاهش دردبیمار کافی است.

–  ماساژ

ماساژمعمولابرای آرامش عضلات وازبین بردن فشارواسترس ماهیچه ها بسیارمناسب است.برای کاهش دردکمر ماساژیکی ازروش هایی است که باعث کاهش دردوخستگی ماهیچه های کمرمیشود.ماساژعملکردهای مختلفی دربدن ایجادمیکند۱-باعث رقیق شدن خون واکسیژن دربافت های بدن میشود۲- باعث آرامش ماهیچه ها وآزادکردن ایندورفین دربدن میشود باآزادشدن ایندورفین احساس مطلوبی دربدن ایجادمیشود ودردکاهش میابد.

زمانیکه بدنتان خسته است وعضلات کمربراثرکارزیاددرناک شده است ماساژیکی ازروش های کمک کننده است.ماساژبوسیله دوتاشست وفشارآرام برروی مفصل ستون فقرات انجام میشوددرهنگام ماساژمراقب ستون مهره هاباشید.شست هایتان بایدبه صورت دورانی وبه طرف بالا حرکت کندوبعدازآن حالت تنگی وگره ایجادمیشود وسپس شست ها ازهم دوردمیشوندو به آرامی ناحیه پایین کمرماساژداده میشود.این ماساژبه کاهش دردناحیه تحتانی کمرکمک میکند.

ماساژباعث بهبودجریان خون دربدن میشودوبه ریکاوری سریع ماهیچه ها بعدازفعالیت های فیزیکی وکاهش دردآن کمک میکند.

ماساژبرای آرامش عضلات وبهبوددامنه حرکتی ماهیچه ها بسیارموثراست.آرامش عضلات هم چنین برای درمان بی خوابی هم نتیجه بخش است و باعث افزایش ایندورفین دربدن میشود.افزایش تولید ایندورفین دربدن یکی ازبزرگترین مزایای ماساژاست.ایندورفین ماده ای شیمیایی است که باتولید آن دربدن احساس مطلوبی درفردایجادمیشودودرکنترل دردبسیارموثراست.

 درمان کمر درد 4

– طب سوزنی

بادرمان دردناحیه کمرمیتوانید تعادل رادربدن حفظ کنید.واین ازدوراه انجام میشود.یکی ازروش های طب سوزنی قراردادن سوزن درنواحی خاصی ازبدن برای تحریک انرژی دربدن است ویکی دیگرازروش ها استفاده ازگرما درنقاط خاصی ازبدن میباشد.این روش ها دربعضی ازمواقع باهم ترکیب میشوند. زمانیکه دربدن تعادل حفظ شود بهبودی حاصل میشود.بعضی ازافراد تمایل به استفاده از طب سوزنی رادارنداما به دلیل اینکه فکرمیکننداین روش دردناک است ازانجام آن امتناع میکنند.سوزنی که درطب سوزنی استفاده میشود بسیارنرم ترازسوزن هایی است که هنگام تزریق ویا آزمایش خون استفاده میشود.دربیشترمواردهنگام فروکردن سوزن درپوست یک سوزش خفیفی ایجادمیشود.زمانیکه سوزن درناحیه موردنظرتزریق شد یک دردخفیفی حس میشوداین درد معمولابه مدت ۱ تا۲ ثانیه احساس میشود.

همه پزشکانی که کارطب سوزنی انجام میدهند دارای گواهینامه پزشکی هستند وسوزن هایی که برای درمان استفاده میشود یکبارمصرف هستند.طب سوزنی براساس استاندارد پزشکی است وبرخلاف درمان های دیگر هیچ گونه عفونتی ندارد وکاملا ایمن است.

–  جراحی

زمانیکه شما ازدردهای شدید ناحیه کمررنج میبرید وبوسیله درمان های ذکرشده بهبود نیافت انجام عمل جراحی ضروری است هم چینن زمانیکه دیسک هاباعث فشاربرعصب میشوند جراحی نیازمیباشد.

– داروها

شما ممکن است نیازداشته باشید تا ازمسکن های بدون نسخه پزشک مانندپاراستامول ویاداروهای ضدالتهاب دیگرمانند ایبوپروفن وآسپیرین استفاده کنیدمصرف این داروها باعث کاهش دردوبهبودعملکردبیمارمیشود.شما باید همیشه اطلاعات ودستورالعمل های مصرف داروها رابخوانیدواگرسوالی برای شما بوجود آمد بامسئول داروخانه درمیان بگذارید.اگردردشمابسیارشدیدباشدپزشک مصرف مسکن های قویترمانندکدئین وداروهای ضدالتهاب بامیزان دوزبالاتررا برای شما تجویزمیکندواگر بیمار دچارگرفتگی عضلات باشد مصرف قرص دیازپام برای شل شدن عضلات را توصیه میکنداگرچه مصرف این دارو به دلیل اثرات جانبی که داردبرای همه بیماران توصیه نمیشود به یادداشته باشید قبل ازمصرف هرگونه دارویی اطلاعات کاملی از طریقه مصرف وعوارض جانبی مصرف آن بدست آورید.