آدرس: جنوب به شمال خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 34

نوبت دهی مرکز : 88801800 – 021

بهترین دکتر متخصص کمردرد و دیسک

مقدمه

کمردرد، دیسک کمر و سایر مشکلات مربوط به ستون فقرات همیشه باعث نگرانی بیماران هستند. اما با مراجعه به یک دکتر خوب و با اخلاق و دلسوز که به کار خود مسلط است، می توان از شدت این نگرانی ها کاست و به درمان بهتری رسید.

انواع متخصص کمر درد و دیسک

درد کمر یکی ازرایجترین مشکلاتی است که بیماران را مجبور می کند به پزشک مراجعه کنند. پزشک خانواده تعداد زیادی بیمار کمردرد را معاینه می کند اما اگربعد از گذشت 4 تا6 هفته با مصرف مسکن و تمرینات درمانی بیماردرمان نشود به پزشک متخصص مفاصل معرفی میشود. بسیاری ازشرکت های بیمه برای پوشش هزینه های بیمه هنگام مراجعه به متخصص احتیاج به یک معرفی نامه ازطرف پزشک خانواده ومراکزدرمانی دیگردارند.

شما برای انتخاب یک پزشک ازبین پزشک متخصص ارتوپد، کایروپراکتر، پزشک فیزیوتراپی،جراح سیستم اعصاب،متخصص استخوان به سختی میتوانید یکی را انتخاب کنید .کدامیک می توانند بهترین درمان رابرای شما انجام دهند؟

پزشک متخصص توانبخشی وطب فیزیکی

پزشک متخصص توانبخشی وطب فیزیکی کسی است که متخصص طب فیزیکی وتوانبخشی بدن است.به گفته پزشک توانبخشی به نام جوئل پرس درموسسه توانبخشی درشیکاگواین تخصص، یک تخصص نسبتا جدید است این رشته ازسال 1940 شروع شد وسابقه آن به جنگ جهانی دوم بازمیگردد درآن زمان باعث درمان بسیاری ازآسیب ها شدند.

محدوده درمانی این رشته شامل ارزیابی و درمان آسیب های مغزی،آسیب های ستون مهره ها وقطعی یک عضوبدن است.

امروزه پزشکان برروی درمان هم موارد این رشته تخصص دارند اما تعدادی ازآنها فقط برروی یک رشته درمان انجام میدهند وهرکدام ازپزشکان برروی یک شاخه پزشکی فعالیت میکنند مانندپزشک اطفال ،پزشکان ورزشی،پیرپزشکی وپزشک آسیب مغزی است.تعداداین پزشکان درحدود8000 نفر درسرتاسرکشوراست واین پزشکان بیشتردرشهرهای بزرگ فعالیت میکنندوبسیاری ازمردم حتی نام این پزشکان رانشنیده اند.

کایروپراکتر (درمان دستی)

کایروپراکتربرای درمان دردکمربسیارموثراست درسال 2002به صورت تقریبی  15 میلیون آمریکایی ازروش کایروپراکتراستفاده کرده اند و40 درصد آنها برای درمان دردناحیه تحتانی کمراین روش راانتخاب کرده اند.اگرکسی بخواهد پزشک متخصص کایروپراکترشودبایدبه مدت 4 سال کامل دراین رشته تحصیل کنند وسپس به مدت یک سال دردروه آموزش پزشکی دریک دانشگاه معتبرکایروپراکتر تعلیم ببینند.شماباید پزشک کایروپراکتری راانتخاب کنید که دارای بوردتخصصی ازدانشگاه معتبرباشد. پزشکان کایروپراکترمانند متخصصان استخوان  باید دارای مهارت خاصی درحفظ فیزیک بدن ودرمان هایی که برای حفظ ستون مهره ها انجام میشود باشند.به یادداشته باشید بعضی ازمتخصصان درمورددرمان هایی که انجام میدهند ادعا میکنند پس سعی کنید پزشکی راانتخاب کنید که درمورد میزان بهبودی شما کاملاصادق باشد وهیچ ادعایی نداشته باشد.

پزشک متخصص آسیب شناسی استخوان

پزشک متخصص آسیب شناسی استخوان بایددارای مدرک دکترای تخصصی آسیب شناسی استخوان باشند ودراین رشته تعلیم ببیند این متخصص باید درمان هایش شامل درمان کل بدن وحفظ ساختارماهیچه ها باشد.آنها میتوانندنسخه بنوسیند وجراحی انجام دهند.

جراحان

جراحان معمولا بیشتردرمان های مستقیم را انجام میدهند جراح سیستم اعصاب وجراح ارتوپدهردودرجراحی ستون مهره ها تخصص دارند.اکثرمردم فکرمیکنند جراح سیستم اعصاب جراحی مغزانجام میدهد  اما درحقیقت بیشترجراحی که او انجام میدهد جراحی ستون مهره ها است.برای اینکه بتوانیم جراح سیستم اعصاب بشویم باید 6 تا7 سال آموزشی پزشکی رافرابگیریم وبرای جراح ارتوپد 4 تا5 سال آموزش نیازاست. جراح سیستم اعصاب جراحی است که عمل های حساس مانند جراحی کانال های ستون فقرات راانجام میدهد وجراح ارتوپد جراحی های کلی راانجام میدهد.

چگونگی انتخاب یک متخصص کمردرد خوب

پنی کوآن مدیرانجمن دردهای مزمن درآمریکا معتقداست که وجوددرمان  های متفاوت دردکمرمیتواند کمی برای بیماران نگران کننده باشد کوآن میگوید این درمان ها مانند یک نقشه جاده نیست که بگوییم به طرف راست یا طرف چپ بپیچید.

توصیه پزشک خانواده به شما شروع سفربه یک مکان مناسب است وزمانیکه مشکل جدی مانندتوموردربدن نباشد نیازی به درمان نیست و درمان های دردکمرفقط برای کمک به کاهش دردانجام میشود. شماباید به پزشک  درموردتوصیه های مراقبتی وانجام انواع متفاوتی ازفعالیت ها مانند شروع خرید اطمینان داشته باشید ومطمئن باشید که اوکاملا آگاه است وتجربه کافی دارد و توصیه های که اوبه شما میدهد کاملا برای شما مفیداست.

ویژگیهای بهترین پزشک  متخصص توانبخشی وطب فیزیکی

همانند همه متخصصین این نوع متخصص باید تحصیلات طولانی بگذراند برای دریافت این تخصص افراد باید بعد از دوره لیسانس مدرک دکترا داشته باشند و دردوره های آموزش پزشکی برای گرفتن مدرک و گواهینامه تخصص شرکت کند و بعد از دادن آزمون مدرک تخصصی خود را دریافت کنند برای اینکه بتوانیم یک متخصص توانبخشی وطب فیزیکی خوب بشویم به مهارت های خاص شخصی نیازاست.

درک واستنباط

پزشک متخصص توانبخشی وطب فیزیکی باید بتواند در مورد واکنش دیگران و چگونگی این واکنش ها قضاوت کند. مخصوصا زمانیکه یک پزشک متخصص توانبخشی وطب فیزیکی با یک بیمار مواجه میشود باید ازاستنباط شخصی خود استفاده کند وخطرات و فواید درمانی بالقوه که برای بیمار وجود دارد را تشخیص دهد ودرمورد انتخاب بهترین وموثرترین درمان ها تصمیم گیری کند. همچنین یک پزشک  متخصص توانبخشی وطب فیزیکی باید به راحتی بتواند مشکل را تشخیص دهد حتی اگرراه حل بیماری را بلافاصله نتواند انجام دهد اما تشخیص مشکل بسیارمهم است. توانایی تشخیص اطلاعات غلط ودرست ازدیگرمواردی است که یک پزشک باید کاملا برآن مسلط باشدمثلا بعضی ازبیماران تعدادی ازاطلاعات رامخفی میکنند ویا اطلاعات کمی دراختیارپزشک قرارمیدهنداما اگرپزشک مهارت کافی راداشته باشد به راحتی میتواندتشخیص دهد.

استدلال

یک پزشک متخصص توانبخشی وطب فیزیکی خوب باید هردومهارت استدلال قیاسی واستقرایی را داشته باشد.استدلال قیاسی استدلالی است که پزشک حقایق وقوانین کلی برای پیداکردن یک پاسخ منطقی رامیداند واستدلال استقرایی ترکیب همه اطلاعات ودست یابی به یک نتیجه مطلوب است زمانیکه پزشک متخصص توانبخشی وطب فیزیکیبا اطلاعاتی که مربوط به یکدیگر نمی شوند مواجه میشود آنها را با یکدیگر ترکیب میکند تابتواند به یک نتیجه دلخواه دسترسی پیداکند به این استدلال ،استقرایی میگویند.

ارتباط

یک پزشک متخصص متخصص توانبخشی وطب فیزیکی باید یک شنونده خوب باشد آنها باید بتوانند توجه وتسلط کافی به کلمات ،زبان وحرکات بدن که برای بیان احساسات وتفکرفرداست داشته باشد.این فرد باید طوری صحبت کند که شنونده کاملا متوجه حرفهای اوبشود وبرای او ابهامی بوجود نیاید. یک پزشک متخصص توانبخشی وطب فیزیکیباید بتواند به راحتی ارتباط نوشتاری برقرار کند و درصورت نیاز به نوشتن یک گزارش باید بتواند مفهوم را به راحتی به دیگران ابلاغ کند و به صورت کلی بتواند با دیگران به راحتی ارتباط برقرارکند.

همدردی

پزشک متخصص توانبخشی وطب فیزیکی اولین آرامش دهنده بیماراست  پس باید بتواند با بیمار همدردی کند او باید مشکل بیماررابفهمد وبتواند بهترین راه را برای درمان اوانتخاب کند یک پزشک باید آمادگی شنیدن هرگونه جمله ناراحت کننده ،عصبی وتعجب انگیز را داشته باشد او باید توانایی کنترل احساسات خودراداشته باشد و بتواند با کنترل خشم واحساسات خود به بیمار کمک کند.

تحمل فشار

کار کردن به عنوان یک پزشک متخصص توانبخشی وطب فیزیکی می تواند استرس زا باشد. این استرس ها دربعضی ازشرایط عادی ودربعضی ازمواقع می تواند بسیارشدید باشد مثلا درشرایطی که بعضی ازبیماران باعث ایجاد آشوب دربیمارستان میشوند می تواند استرس زا باشد.این استرس ها درمواقعی میتواند طولانی مدت باشد. دربعضی ازمواقع پزشک ممکن است درمواجه شدن با یک بیمار خاص به ماه ها تا سال ها نیازداشته باشد تا استرس دراو ازبین برود .همه پزشکان و پزشکان متخصص توانبخشی وطب فیزیکی تجربه شکست رادارند این پزشکان نمیتواند درهمه موارد به همه بیماران کمک کنند ورضایت همه بیماران را جلب کنند دربعضی شرایط نارضایتی هایی هم وجود دارد پس یک پزشک باید تحمل همه فشارها راداشته باشد.

بی ریا

باگذشت زمان پزشک متخصص توانبخشی وطب فیزیکیبا معاینه روزانه چندین بیمارمیتواند راحت وبی ریا شود درماه مارچ سال 2011 مطلبی تحت عنوان زیردریک مقاله به نام” روانشناسی امروز” نوشته شده بود که “یک پزشک متخصص توانبخشی وطب فیزیکی باید رفتاربی ریا در قبال بیماران داشته باشد پزشک علاوه بر جدیتی که دردرمان بیماردارد باید با خونگرمی ودلسوزی با بیمار رفتار کند، به نیازهای او کاملا گوش دهد وتوصیه های مفید و درمان های جدی برای اوارائه کند”.

کنجکاوی

یک پزشک متخصص توانبخشی وطب فیزیکیهرچه ازبیمارخود بیشتر بداند بهتر میتواند او را درمان کند این به این معنی است باید ازبیمارسوالات جزئی ومفیدی که میتواند باعث تشخیص بیماری شود پرسیده شود وکنجاوی لازم برای دریافت اطلاعات کامل بیمارداشته باشد.

کنجاوی های بی ریا وصادقانه بودن با بیمارمیتواند به پزشک برای درمان های موثر و دقیق کمک کند. همچنین پزشک باید کنجاوی لازم برای شرکت درکنفرانس های پزشکی و فراگیری شیوه های جدید درمانی داشته باشد.

خوش بینی

پزشکان متخصص توانبخشی وطب فیزیکی معمولا با افرادی مواجه هستند که دچار افسردگی  و یا اختلالات دیگری هستند واین ممکن است  باعث ایجاد ناراحتی درپزشک شود درحالی که احساس همدردی با بیماراز مواردی است که می تواند به بیمارکمک کند انتقال احساس های منفی به بیمارهم می تواند برای بیماردلسرد کننده باشد پس یک پزشک باید با دادن روحیه به بیمار وامیدواری در او و آرزوی داشتن روزهای بهتربرای بیمار به اوکمک کند توانایی ایجاد امید در بیماربرای داشتن آینده ای مطلوب وحس خوش بینی از مواردی است که متیواند به پزشک دردرمان بیمار و به کارگیری توانایی لازم برای درمان کمک کند.

صداقت

توانایی صادق بودن با بیمار از مواد دیگر موفقیت یک پزشک متخصص توانبخشی وطب فیزیکی است زمانیکه یک پزشک با بیمارصادق باشد می تواند به راحتی اطلاعاتی راکه می خواهد ازبیماردریافت کند وبیمارهم با اومی تواند صادق باشد و این یک فرصت برای بهبودی بیماراست یک پزشک متخصص توانبخشی وطب فیزیکی بیمار را درمورد هرمرحله بهبود، بهبود ارتباط وکیفیت زندگی مطلع میکند دراین موارد اگر یک پزشک صداقت داشته باشد به راحتی میتواند حقیقت رادراختیار بیمار قراردهد این به این معنی است که دادن اطلاعات درست به بیمار می تواند برای بهبود شرایط بیمار ضروری باشد.

نتیجه گیری

همانطور که مشاهده کردید، رضایت در کمک به هم نوع، اعتماد به نفس، مهارت های بین فردی، استفاده از روش مناسب، توانایی در پیش بینی از حوادث غیر منتظره و در آخر مهارت و چالاکی از ویژگی های یک متخصص کمردرد خوب به شمار می روند. چنین دندانپزشکی را می توان با تحقیق و پرس و جو در میان دوستان و آشنایان و همچنین جستجو در اینترنت و یا حضور در مطبش شناخت. یک دکتر متخصص کمردرد خوب در ایجاد تعادل روانی می تواند نقش به سزایی در هنگام مراجعه داشته باشد.

مقالات مرتبط

مشاوره رایگانمشاوره رایگان