آدرس: جنوب به شمال خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 34

نوبت دهی مرکز : 88801800 – 021

افزایش سن و دیسک کمر

علت عمده ي بسياري از مشكلات كمر آسيب و صدماتي است كه در طول ساليان دراز ايجاد مي شود. اين فرآيند تخريب ( فرو پاشيدگي، Degeneration) نام دارد . فرآيند طبيعي افزايش سن موجب تغييراتي در تمام یا بخش هايی ستون مهره ها مي شود . خطر به وجود آمدن كمر درد در اثر بيما ري ديسك يا فرو پاشيدگی مهره اي ، با افزايش سن ، افزايش مي يابد . اين امر مي تواند علاوه بر فرآيند افزايش سن ، ناشي از سبك زندگي غير فعال و كم تحرك باشد .
آسيب ها و صدمات بدني مي توانند با اين تغييرات سرعت بخشند . شواهد زيادي وجود دارد كه سيگار كشيدن سرعت فرو پاشيدگي را افزايش مي دهد . افزون بر اين، بين سابقه ي خانوادگي و سرعت اين تغييرات نيز رابطه اي وجود دارد. ديسك بين مهره اي در طول زمان تغيير مي كند . ديسك در ابتدا اسفنجي و محكم است و هسته ي آن داراي مقدار زيادي آب است و به ديسك اين قابليت را مي بخشد كه مهره ها را در مقابل فشارهاي سنگين و مكرر حفظ كند . با آغاز فرو پاشيدگي ديسك، فاصله بين مهره اي كاهش يافته و رويه مفصلي پشت ستون مهره ها تحت فشار قرار مي گيرد و فشار مضاعفي بر غضروف مفصلي كه بر روي سطح رويه مفصلي قرار دارد ، وارد مي آيد . اين فشار مضاعف در طول زمان ممكن است سبب آرتريت و تخريب رويه مفصلي شود. تغييراتي كه در اثر افزايش سن بر روي ديسك، رويه ي مفصلي و ليگامنت ها رخ مي دهد ، سبب ضعف و عدم ثبات ستون مهره ها مي شود . در نتيجه ، فشار بيشتري بر روي هسته ديسك وارد مي آيد و ممكن است هسته ديسك به درون كانال مهره اي برود ( فتق ديسك ). ديسك نيز آنزيم ها و مواد شيميايي را از خود بيرون مي دهد و سبب تورم مي شود. تركيب فشار بر روي عص ب ها و تورم ناشي از مواد خارج شده از ديسك سبب ايجاد درد مي شود . با ادامه ي فرو پاشيدگي و تخريب ، برآمدگي هاي استخواني در اطراف رويه مفصلي و ديسك به وجود مي آيد . دقيقا مشخص نيست كه اين برآمدگي ها چگونه ايجاد مي شوند . اغلب پزشكان معتقدند كه برآمدگي هاي استخواني حاصل تلاش بدن براي متوقف ساختن حركت اضافي بين بخش هاي مختلف مهره هاست.
اين برآمدگي هاي استخواني با تحت فشار قرار دادن عصب هاي مهره اي مشكلات بيشتري از قبيل درد، بي حسي و ضعف را در كمر، باسن، اندام پاييني و پا به وجود مي آورند. بخش هاي فرو افتاده ستون مهره ها در نهايت سخت و بي تحرك مي شوند و حركات طبيعي را محدود مي سازند. معمولا يك مفصل سخت به اندازه ي مفصل متحرك سبب ايجاد درد نمي شود، بنابراين اين مرحله از تخريب موجب تسكين درد در برخي افراد مي شود. تخريب و فرو پاشيدگي دیسک بین مهره اي مي تواند سبب به وجود آمدن عارضه هايي چون فتق ديسك و استنوسيس مهره اي شود .

منبع: فایل ورزش درمانی و علل بروز کمردرد

مقالات مرتبط

مشاوره رایگانمشاوره رایگان