آدرس: جنوب به شمال خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 34

نوبت دهی مرکز : 88801800 – 021

آناتومی عضلات لگن خاصره

عضلات لگن خاصره را به دو گروه قدامی و خلفی تقسیم می کنیم.

عضلات گروه قدامی

سوئز بزرگ ، سوئز کوچک و عضله خاصره ای.عضلات مذکور روی برجستگی کوچک استخوان ران چسبندگی دارند.عضلات خلفی اغلب روی برجستگی بزرگ استخوان ران متصل می شوند و عبارتند از : سرینی بزرگ ، سرینی میانی ، سرینی کوچک ، کشندۀ پهن نیام.

عضله سوئز بزرگ

عضله سوئز بزرگ، یک عضله است که در بخش جانبی از استخوان فقرات واقع شده است. این عضله دارای نقطه چسبندگی در بخش بالایی که بسیار وسیع‌تر از نقطه چسبندگی در بخش پایینی است. این عضله از زوائد عرضی پنج مهره کمر و جسم مهره‌ها به جزمه دوازدهم پشتی و پنج مهره کمری و همچنین دیسک‌های بین مهره‌ای مربوطه شروع می‌شود؛ سپس به سمت پایین و به صورتی کمی خارج از بدن کشیده می‌شود و در نهایت به یک برجستگی کوچک روی استخوان ران متصل می‌شود.

عضله سوئز کوچک

این عضله در جلوی عضله عضله سوئز بزرگ واقع شده است و از روی جسم مهره ای مهره های دوازدهم پشتی و پنجم کمر و دیسک بین این دو مهره شروع شده ، به وسیله یک تاندون پهن روی حاشیه قدامی شاخ فوقانی عانه و برجستگی خاصره ای – شانه ای در استخوان بی نام متصل می شود.

عضله خاصره ای

این عضله از دو سوم فوقانی حفره خاصره ای و لبه داخلی تاج خاصره و قاعده خاجی ( سطح داخلی لگن را در نظر بگیرید) شروع شده و به برجستگی کوچک استخوان ران متصل می شود.

عضله سرینی بزرگ

عضله سرینی بزرگ یک عضله حجیم است که در قسمت خلفی و میانی بدن، به ویژه در قسمت خلفی لگن خاصره، قرار دارد. این عضله سطحی‌ترین عضله در این ناحیه است. از لبه خارجی قسمت خلفی تاج خاصره، سطح خلفی قسمت تحتانی خاجی و لبه خارجی سطح خلفی دنبالچه شروع می‌شود و به برجستگی سرینی در قسمت خلفی و فوقانی استخوان ران متصل می‌شود. عضله سرینی بزرگ و توده بافت چربی روی آن، کفل را به وجود می‌آورند.

عضله سرینی میانی

این عضله لگن خاصره در قسمت خلفی به وسیله عضله سرینی بزرگ پوشیده شده است.عضله سرینی میانی از روی سطح سرینی ( سطح خارجی ) استخوان بی نام شروع می شود و تارها بعد از سیر به طرف پایین به طرف یکدیگر نیز کشیده شده و کشل یک بادبزن را به عضله می دهند.عضله در انتهای تحتانی به سطح جانبی برجستگی بزرگ استخوان ران چسبندگی پیدا می کند.

عضله سرینی کوچک

عضله سرینی کوچک به وسیله عضله سرینی میانی پوشیده می شود.عضله سرینی کوچک در بین عضلات سرینی، کوچکترین عضله لگن خاصره است.

عضله پهن کشندۀ نیام

این عضله از روی قسمت قدامی تاج خاصره و سطح خارجی خاصره قدامی فوقانی به نوار خاصره ای – درشت نی ای نیام رانی اتصال پیدا کرده و بدین طریق به کندیل خارجی درشت نی متصل می شود.

عضلات دیگر این ناحیه

علاوه بر عضلات لگن فوقانی، عضلات دیگری نیز در قسمت پشتی مفصل ران وجود دارند. این عضلات حجم کمتری دارند و شامل عضلات گلابی شکل، سدادی درونی، سدادی برونی، توامی زبرین، توامی زیرین و مربع رانی می‌شوند. این عضلات به دلیل مشارکت در چرخش خارجی مفصل ران، گاهی به آن‌ها چرخش دهنده‌های خارجی ران نیز گفته می‌شود.

مقالات مرتبط

مشاوره رایگانمشاوره رایگان