مقاله ی حاضر سعی دارد که برای تسکین دردهایی مانند دیسک کمر روش های فیزیوتراپی در منزل (خانه) را آموزش دهد. این روش ها صد در صد عملی بوده و نیاز به آموزش خاصی جز آنکه در مقاله نوشته شده است، ندارید.

تمرینات فیزیوتراپی تمرینات حرکتی و روشی فیزیکی است که برای کاهش درد وافزایش  تحرک مفاصل فرد استفاده می شود.
متخصصان فیزیوتراپ اغلب تمرینات فیزیوتراپی را برای درمان بیماران انجام میدهند دراین جا با تعدادی ازتمرینات فیزیوتراپی برای درمان کمر درد،گردن و پا آشنا میشویم که شما می توانید این تمرینات را درخانه انجام دهید .
نکات کلی که باید درهمه تمرینات رعایت شود شامل موارد زیر است:

 • هر تمرین را حداقل ۵ مرتبه تکرارکنید و به مرور زمان تعداد آن را افزایش دهید
 • به یاد داشته باشید که کیفیت انجام تمرینات از تعداد آنها مهم تر است پس برای انجام تمرینات توجه شما باید برروی ناحیه ای ازبدن که حرکت برروی آن انجام میشود باشد.
 • بهترین کار انجام حرکات به صورت آرام وآهسته است .

تمرین حالت صدف شدن

حالت صدف شدن

 • به پهلو بخوابید وزانوهای خود را بازاویه ۴۵ درجه خم کنید.
 • پاشنه پاهایتان رابه یکدیگربچسبانید درحالیکه زانوهایتان ۶ اینچ بالا گرفته میشود.

تمرین کشش لگن به صورت خوابیده

کشش لگن به صورت خوابیده

 • برروی شکم بخوابید وشکم خود را کاملا ثابت وبدون حرکت نگه دارید و به سمت داخل منقبض کنید.
 • پاهای خود را به صورتی که زانوهایتان کاملا صا ف باشد ۴ تا۶ اینچ ازروی زمین بالابیاورید.
 • نباید ناحیه لگن برروی زمین بچرخد یا حرکت کند.

خوابیدن بر روی پهلو همراه با کشش عضلات شکم
خوابیدن بر روی پهلو همراه با کشش عضلات شکم

 • برروی پهلو بخوابید ناحیه بالاتنه خود را با ساق پایتان دریک راستا قراردهید.
 • ساق پای بالایی خود را  کمی به سمت بالا وپشت نگه دارید.
 • سعی کنید که بدنتان به سمت عقب حرکت نکند.

بالابردن ساق پا به صورت صاف و مستقیم

بالا بردن ساق پا به صورت صاف و مستقیم

 • برای محافظت ازناحیه تحتانی مفصل کمر شکم خود را به سمت داخل منقبض کنید
 • یکی ازساق پایتان را تاحدی که ساق پای مخالف خودرا روی زمین خم کرده اید به صورت صاف ومستقیم بالا بیاورید
 • به حالت اولیه بازگردید وحرکت را تکرارکنید

خوابیدن به پهلو همراه با درگیر شدن عضلات شکم

 خوابیدن به پهلو همراه با درگیر شدن عضلات

 • برروی پهلوبخوابید وعضلات شکم با ساق پایتان دریک راستا قرارداشته باشد
 • ساق پای بالایی را بازاویه۴۵ درجه بالا بیاورید

حرکت فشاردادن توپ بوسیله زانو

حرکت فشار دادن توپ بوسیله زانو

 • برروی  زمین بخوابید  و زانوهای  خود  را  خم کنید یک توپ دربین زانوهایتان قراردهید.
 • توپ را بازانوهای خود فشاردهید وآن رابرای ۳ تا۵ ثانیه نگه دارید.

حرکت انعطاف لگن

حرکت انعطاف لگن

 • شکم خود رامنقبض کنید شکم نباید حرکت کند.
 • زانوهای خود را با زاویه ۹۰ درجه خم کنید وبالابیاورید.
 • با دستان خود درحالیکه زانویتان درحالت بالاقراردارد به زانو به سمت پایین فشاربیاورید.
 • برای ۳ تا۵ ثانیه آنرا نگه دارید وسپس دست خود را رهاکنید ودرباره حرکت را تکرارکنید.

تمرین عضله چهارسر ران
تمرین عضله چهار سر ران

 • پای آسیب دیده خودرا به صورت صاف ومستقیم قراردهید  زانوی خود را برروی یک حوله گرد شده یا یک توپ قراردهید درحالیکه ماهیچه های ران خود را محکم گرفته اید
 • آنرا برای ۳ تا۵ ثانیه نگه دارید

تمرینی برای عضلات همسترینگ

تمرینی برای عضلات همسترینگ

 • برروی مفصل کمربخوابید وزانوی آسیب دیده خود را ۴۵ درجه خم کنید
 • پاشنه پای خودرابررروی زمین قراردهید وبه مدت ۳ تا۵ ثانیه نگه دارید

تمرین ایجادکمان کوچک برای عضلات چهارسر

تمرین ایجاد کمان کوچک برای عضلات

 • برروی مفصل کمربخوابید و یک توپ یا بالش بر زیر زانو قرار دهید.
 • پشت زانویی که برروی توپ قرارگرفته است باید کاملا صاف ومستقیم باشد.
 • به حالت اولیه بازگردید وتمرین را تکرارکنید.

تمرین ایجادکمان بلند برای عضلات چهارسر

تمرین ایجاد کمان بلند برای عضلات چهار سر

 • درحالیکه برروی یک صندلی نشسته اید زانوی آسیب دیده خود را تاجاییکه میتوانید واحساس راحتی میکنید بالابیاورید وسپس به حالت اولیه بازگردید.
 • سعی کنید مفصل کمر راکاملا صاف نگه دارید وازخم کردن آن خود داری کنید.

حرکت خوابیدن برروی شکم وحرکت عضلات همسترینگ

حرکت خوابیدن بر روی شکم و حرکت

 • برروی شکم بخوابید.
 • زانوی آسیب دیده خود را تاجاییکه پاشنه پایتان درنزدیکی لگن است بالا بیاورید وبه حالت اولیه بازگردید.

حرکت حالت نشسته وخم کردن وکشش زانو

حرکت حالت نشسته و خم کردن و کشش زانو

 • برروی لبه صندلی بشینید زانوی آسیب دیده خود را به سمت عقب ودرزیرصندلی هل دهید.
 • زانوی خود را درحالت کشیده نگه دارید وسپس به حالت اولیه بازگردید.

حرکت اسکوات یا جمع کردن بدن

حرکت اسکوات یا جمع کردن بدن

 • یک وسیله محکم با دست خودنگه دارید.
  پاهای خود را به اندازه عرض شانه بازکنید وحالت نشسته به صورتی که میخواهید برروی صندلی بشینید داشته باشید
 • ناحیه تحتانی بدنتان باید کاملا راحت باشد
 • زانوهایتان نباید اجازه دهد که نتوانید انگشتان پای خود را ببینید باید به صورتی خم شود که شما بتوانید انگشتان خود را ببینید
 • مفصل کمرشما باید کاملا صاف باشد

حرکت کشش ازکنار

شروع حرکت کشش از کنار
شروع حرکت

توقف حرکت کشش از کنار

توقف حرکت

 

 • درحالتی که زانوهایتان کمی خمیده است بایستید.
 • ازسمت کنارزانوی خود را بکشید درحالیکه بدنتان کمی به جلوخم میشود.

حرکت کشش زانو با کمک نوار محکم

شروع حرکت کشش زانو با کمک نوار محکم
شروع

 

توقف حرکت کشش زانو با کمک نوار محکم

توقف

 • بند محکمی به بالای  زانوی خود قراردهید.
 • کمی زانوی خود را خم کنید وسپس آنرا بکشید.
 • به حالت اولیه بازگردید وآنرا تکرارکنید.

حرکت برای عضلات همسترینگ

حرکت برای عضلات همسترینگ

درحالیکه یکی ساق پایتان به سمت عقب وکاملا صاف است نیم تنه خود را به سمت جلو خم کنید

حرکت با حالت چرخش به صورتA

حرکت با حالت چرخش به صورت A

 • پاهای خودرا به اندازه عرض شانه بازکنید وبایستید.
 • درحالیکه مفصل کمرتان کاملا صاف است بوسیله یک ساق پا به سمت جلو قدم بردارید
 • خودتان را به سمت زمین پایین بیاورید
 • نیم تنه خود را به کناربچرخانید
  و به حالت اولیه بازگردید وحرکت را تکرارکنید

کشش مچ و کف پا بوسیله یک باند محکم

شروع کشش مچ و کف پا بوسیله یک باند محکم
شروع  پایان کشش مچ و کف پا بوسیله یک باند محکمپایان

 • یک نوارمحکم به دور ناحیه میانی کف پای خود بپیچید.
 • مچ پای خود را به سمت زمین وپایین خم کنید.
 • به حالت اولیه بازگردید وحرکت را تکرارکنید.

کشش مچ پا بوسیله یک باند یا نوارمحکم

شروع کشش مچ پا به وسیله ی یک باند یا نوار محکم

شروع

پایان کشش مچ پا بوسیله یک باند یا نوارم محکم

پایان

 • یک نوارمحم برروی نوک پا بپیچید
 • مچ پایتان را به سمت خود خم کنید
 • به حالت اولیه بازگردید وحرکت را تکرارکنید

کشش مچ پا به حالت وارونه بوسیله یک باند

شروع کشش مچ پا به حالت وارونه
شروع

پایان کشش مچ پا به حالت وارونه

پایان

 

 • یک نواررا به صورت حلقه شده به دور پای آسیب دیده بپیچید.
 • پای دیگر را برروی پای آسیب دیده قراردهید به صورتیکه نوار را مانندتصویرنگه دارد.
 • مچ پای خود را به سمت داخل بچرخانید.
 • اجازه ندهید که ماهیچه پشت ساق پا همراه با چرخش مچ پا بچرخد.

 

کشش مچ بوسیله یک باند محکم

شروع کشش مچ بوسیله یک باند محکم

شروع

 

پایان کشش مچ بوسیله یک باند محکم

پایان

 • یک نوارمحکم به دور پای آسیب دیده قراردهید وبوسیله پای دیگر قسمت دیگر نواررا نگه دارید.
 • پای اسیب دیده را به سمت بیرون فشاردهید.
 • اجازه ندهید که پشت ساق پا همراه با چرخش مچ پا بچرخد.

 

حرکت ایستاده همراه با بالا بردن انگشتان پا

شروع حرکت ایستاده همراه با بالا بردن انگشتان پا

شروع

 شروع ایستاده همراه با بالا نگه داشتن پاشنه پا

  پایان

 

 • درحالیکه جایی برای محافظت ازشما درجلویتان قراردارد برروی زمین بایستید
 • انگشتان خود را بالا بگیرید
 • به حالت اولیه بازگردید وتمرین را تکرارکنید

ایستادن همراه با بالانگه داشتن پاشنه پا

شروع ایستاده همراه با بالا نگه داشتن پاشنه پا

شروع

پایان ایستادن همراه با بالا نگه داشتن پاشنه پا

پایان

 

 • درحالیکه جایی برای محافظت ازشما درجلویتان قراردارد برروی زمین بایستید
 • پاشنه پایتان را ازروی زمین بلند کنید
 • به حالت اولیه بازگردید وحرکت را تکرارکنید

تمرین

تمرین 1 1تمرین 1

 • یک نوار محکم به دور زانو یا مچ پای خود قراردهید
  زانو ولگن خود را کمی خم کنید
  درهمان حالت خمیده بدون اینکه ساق پای خود راخم کنید ویا پای خود رابگیرید بمانید

تمرین

تمرین 2

 • بوسیله یک پا برروی استپ قدم بردارید
 • ا قدم بعدی ساق پای خود را به سمت بالا نگه دارید
 • زانویی که به سمت بالا گرفته شده است باید حالت خمیده باشد
  لمس کردن انگشتان پا

قدم برداشتن برروی یک پله یا استپ

 • پای آسیب دیده را برروی پله یا استپ قراردهید وپای سالم را پایین قراردهید
 • به آرامی پایین بیایید تاانگشتان پای سالم به زمین برخوردکند
 • ودوباره بالا بروید وبه حالت اولیه بازگردید

حرکت جمع کردن مهره با انگشتان پا

 •  با استفاده ازانگشتان پا مهره های روی زمین را جمع آوری کنید.
 • مهرها را دردرون ظرف قراردهید یا به جای اولیه خود بازگردانید.

حرکت جمع کردن مهره 1حرکت جمع کردن مهره 2حرکت جمع کردن مهره 3

جمع کردن حوله بوسیله انگشتان پا

جمع کردنه حوله به وسیله انگشتان پا 1جمع کردن حوله بوسیله انگشتان پا 2

 • درحالیکه کف پایتان برروی حوله قراردارد بوسیله انگشتان پا حوله را ازروی زمین جمع کنید .

همانطور که خواندید و ملاحظه نمودید تمرینات اصلاحی - ورزشی ما برای تسکین درد در نواحی مختلف مانند کمر و پا را در بر می گرفت. این روش ها که به نوعی فیزیوتراپی خانگی (در منزل) بود، به وسیله ی خاصی نیاز ندارند و می توانید به راحتی آن ها را انجام دهید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>کلینیک طب فیزیکی و فیزیوتراپی امید
آدرس کلینیک دیباجی: خیابان پاسداران، خیابان شهید کلاهدوز (دولت)، دیباجی جنوبی، روبروی سنجابی، پلاک ۱۷

آدرس کلینیک مطهری: خیابانَ ولیعصر، نرسیده به استاد مطهری، کوچه شهید حسینی راد (افتخار سابق)،پلاک ۳۴، طبقه همکف

-

طراحی سایت و سئو

آدرس کلینیک دیباجی:

تهران،خیابان پاسداران، خیابان شهید کلاهدوز (دولت)، دیباجی جنوبی، روبروی سنجابی، پلاک 17


مشاوره ایگان از طریق تلگرام 09107803155

آدرس کلینیک مطهری:

آدرس کلینیک مطهری:
تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به استاد مطهری، کوچه شهید حسینی راد « کوچه افتخار سابق»،پلاک 34، طبقه همکف


آمار بازدید